ความรู้ทั่วไป

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ, โภชนาการ, พฤติกรรม, และการสื่อสาร เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสมบูรณ์